Informácie o zmene výšky platieb

Informácie o zmene výšky platieb

Na základe VZN obce Mošovce č.8/2020, schválenom 12.11.2020 s účinnosťou od 1.1.2021  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce upravuje riaditeľstvo Spojenej školy-ZUŠ v Mošovciach výšku školného nasledovne 

 

Prípravné štúdium:

-skupinové vyučovanie- prvé študijné zameranie v jednom odbore: 5 RUR mesačne

-individuálne vyučovanie- prvé študijné zameranie v jednom odbore: 7 EUR mesačne

Základné štúdium: 

– skupinové vyučovanie- prvé študijné zameranie v jednom odbore: 5 RUR mesačne

-individuálne vyučovanie- prvé študijné zameranie v jednom odbore: 7 EUR mesačne

Poplatky pri znásobenej návšteve niektorej formy vyučovania 

druhé ( a ďalšie) skupinové vyučovanie- ďalšie študijné zameranie v individuálnom odbore: 10 EUR mesačne

-druhé individuálne vyučovanie- ďalšie študijné zameranie v individuálnom odbore: 14 EUR mesačne

Forma štúdia

Druh štúdia

Mesačná platba

individuálna

hra na nástroji/

spev(vrátane hudobnej náuky)

Mesačná platba

skupinová 

výtvarný odbor VO 

tanečný odbor TO

Mesačná platba

pri 2-individuálnom

vzdelávaní

 

Mesačná platba

pri 2.skupinovom

vzdelávaní

 

Prípravné

deti MŠ/ žiaci 1.ročníka v ZŠ

(okrem VO)

                 7. -EUR                          5.-EUR                              14.-EUR                           10.-EUR
Základné

Žiaci 1.a 2. časti základného štúdia

 

                  7.-EUR                          5.-EUR                               14.-EUR                           10.-EUR

 

Štúdium pre dospelých 

-štúdium pre dospelých do 25 rokov:

-skupinové vyučovanie: 15 EUR mesačne (pracujúci)

5 EUR mesačne (študent)

-individuálne vyučovanie: 20 EUR mesačne (pracujúci)

10 EUR mesačne (študent)

 

-Štúdium pre dospelých nad 25 rokov:

-skupinové vyučovanie: 20 EUR mesačne

-individuálne vyučovanie: 40 EUR mesačne 

 

Žiaci, ktorí navštevujú viac odborov ZUŠ, platia poplatky v každom odbore. Žiaci hudobného odboru, ktorí študujú dve a viac študijných zameraní, platia školné za každé študijné zameranie zvlášť.

 

Poplatok za ZUŠ -príspevok na čiastočnú úhradu na nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej obce Mošovce môže byť odpustený:

 

1. dieťaťu, ktoré a.) je dlhodobo choré( viac ako jeden mesiac) -rodič predloží potvrdenie od lekára                                                                                                                                                                                                               b.) je nadané a žije v nevyhovujúcom sociálnom prostredí(slabý alebo žiadny mesačný príjem rodičov, viac ako  4 súrodenci, nedobre bytové podmienky a životný priestor pre dieťa  a pod.) – na základe posúdenia školy a zriaďovateľa                                                                                                                                                                                                                                                                             c.) žije v rodine, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi-rodič predkladá doklad z ÚPSVaR.

 

2. pri výnimočnej situácii, kedy je nutné, aby škola prešla na inú formu vzdelávania ako je prezenčná. Pokiaľ dieťaťu tento spôsob výučby nevyhovuje, rodič môže požiadať školu o prerušenie štúdia, kedy bude dieťaťu odpustený aj poplatok od nasledujúceho mesiaca idúceho po mesiaci, kedy rodič o toto prerušenie požiadal, na čas prerušenia umeleckého štúdia.

Odpustenie poplatku za štúdium v ZUŠ je možné len na základe žiadosti rodiča/ zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý túto žiadosť predloží riaditeľke Spojenej školy v Mošovciach v písomnej podobe.

Prípravné štúdium a štúdium pre dospelých je možné v jednom skupinovom a v jednom individuálnom odbore.