ZUŠ – oznámenie

ZUŠ – oznámenie

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov

  1. hudobného odboru (klavír, keyboard, akordeón, flauta, gitara, spev)
  2. výtvarného odboru
  3. tanečného odboru.

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, výtvarnom alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Svoje žiadosti posielajte na ivetath@gmail.com alebo na zusmosovce@gmail.com. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0910 944 232.