Hudobný odbor

V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svojej zručnosti v hre na strunové, klávesové , dychové nástroje a spev, v komornej a orchestrálnej hre.

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych interpretačných súťaží, na ktorých získavajú úspešné umiestnenie. Taktiež sa žiaci pripravujú na štúdia na umelecké a pedagogické školy.

Hudobný odbor:

  • hra na nástrojoch: klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara (klasická, elekrická, basová), zobcová flauta – rôzne druhy, priečna flauta, klarinet, saxofón, spev, hlasová výchova;
  • hudobná náuka,
  • sprievod, komorná hra, hra v súbore,
  • hra z listu, obligátne nástroje, hra na nástroji
  • voliteľné vyučovacie predmety v troch umeleckých odboroch a stupňoch;

V hudobnom odbore prebieha individuálne vyučovanie, kde sa učiteľ venuje jednému žiakovi.

V hudobnom odbore spôsobí 6 učiteľov, ktorí sú kvalifikovaní, vyučujú svoj predmet kvalitne a odborne. Využívajú aj rôzne technické pomôcky ako sú počítače či cd prehrávače.

Učebňa hudobnej náuky má nové školské lavice a stoličky, dve tabule jednu nástennú a jednu klasickú s notovou osnovou potrebnú na výuku. Ďalej sa tam nachádza skrinka s knihami HN, orfou inštrumentál ako aj notebook, keyboard.
Učebňa gitary disponuje nástrojmi ( gitary, basová a elektrická gitara), skrinkami na notový materiál, stojanmi na noty.
V učebni violončela sa nachádza klasický klavír, violončelá, stôl učiteľa ako aj skriňu na odkladanie potrebných metodických materiálov
Koncertná miestnosť prešla nedávno rekonštrukciou, podarilo sa urobiť pekný drevený obklad stien, vymaľovanie sály , položenie nového koberca. V súčasnosti sa koncertná sála stala aj úložiskom vzácneho nábytku a notového archívu po hudobnom skladateľovi, klaviristovi a pedagógovi Fricovi Kafendovi, ktorý sa narodil v Mošovciach. Koncertná sála sa tak stala dôstojnou reprezentatívnou miestnosťou, v ktorej prebiehajú interné , verejné koncerty a rôzne obecné podujatia.