Hudobný odbor

Hudobný odbor, Výtvarný odbor a Literárno- dramatický odbor.
Záujemcom o štúdium ponúkame prípravné štúdium, základné štúdium, ktoré sa člení na I. a II.stupeň, rozšírené štúdium.
V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svojej zručnosti v hre na strunové, klávesové , dychové nástroje a spev, v komornej a orchestrálnej hre.
Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych interpretačných súťaží, na ktorých získavajú úspešné umiestnenie. Taktiež sa žiaci pripravujú na štúdia na umelecké a pedagogické školy.

Na našej škole majú možnosť žiaci navštevovať hru na klavíri, keyboarde, speve, akordeóne, zobcovej flaute, violončele, gitare, hlasovú výchovu a zborový spev. Naši žiaci sa zapájajú do celoštátnych súťaží v hre na sólovom nástroji, v speve, v komornej hre.

Niektorí absolventi našej školy pokračujú v štúdiu na konzervatóriach.