O škole

Umelecká škola Mošovce vznikla v roku 2004. Vďaka spoločnej spolupráci zo Základnou školou sa podarilo škole získať priestory v novej časti základnej školy. Škola tak mohla rozvinúť svoju činnosť a otvoriť všetky umelecké odbory. Stala sa plneorganizovanou školou od začiatku svojho pôsobenia.
Základná umelecká škola Mošovce , zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základných škôl, ale aj pre deti materských a stredných škôl.
Poskytuje základné umelecké vzdelávanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na umelecké štúdia na konzervatória, odborné stredné a vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraní.

V školskom roku 2019/2020 základná umelecká škola má zriadené tieto odbory:
Hudobný odbor, Výtvarný odbor a Literárno- dramatický odbor.
Záujemcom o štúdium ponúkame prípravné štúdium, základné štúdium, ktoré sa člení na I. a II.stupeň, rozšírené štúdium.
V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svojej zručnosti v hre na strunové, klávesové , dychové nástroje a spev, v komornej a orchestrálnej hre.
Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych interpretačných súťaží, na ktorých získavajú úspešné umiestnenie. Taktiež sa žiaci pripravujú na štúdia na umelecké a pedagogické školy.
Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v kresbe, maľbe, grafike, v modelovaní a v dekoratívnych činnostiach.

Vo výtvarnom odbore sa naši žiaci pravidelne zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaží, na ktorý dosahujú úspešné výsledky. V tomto školskom roku prebieha aj rozširujúce štúdium v tomto odbore, kde sú žiaci pripravovaný na stredné školy umeleckého zamerania.
Literárno dramatickom odbore sa učia žiaci, prednesu, vystupovaniu, hraniu bábkového divadla a umeleckému prednesu.
Vďaka veľkému záujmu o štúdium umenia postupne škola rozšírila svoje pôsobenie a zriadili sa elokované pracoviská v okolitých základných školách ako: Malý Čepčín, Jazernica, Dubové, Blatnica, Slovenské Pravno.
Vyučovanie v jednotlivých odboroch prebieha podľa individuálneho rozvrhu, ktorý si vypracováva každý učiteľ individuálne.
Tým, že naša škola pôsobí v mnohý obciach sa snažíme zapájať do kultúrnej činnosť v obciach a spolupracovať so základnými školami .Zapájame sa tak do kultúrnych podujatí ako je: Úcta k starším, Stavanie mája, Deň matiek a iné kultúrne podujatia obcí.