Poplatky

Individuálny odbor
( hudobný odbor)
I. polrok 25€
II. polrok 35€
Spolu 60€ za školský rok

Ak žiak navštevuje iný individuálny odbor, platba bude v sume 70€/polrok.

Kolektívny odbor
( výtvarný odbor, tanečný odbor )
I. polrok 15€
II. polrok 25€
Spolu 40 € za školský rok

Ak žiak navštevuje iný kolektívny odbor, platba bude v sume 50€/ polrok.

Žiak sa môže prihlasovať a odhlasovať na štúdium len k septembru (I. školský polrok) a k februáru (II. školský polrok).