Poplatky

Individuálny odbor
( hudobný odbor)
I. polrok 25€
II. polrok 25€
Spolu 50€ za školský rok

Ak žiak navštevuje iný individuálny odbor, platba bude v sume 50€/polrok.

Kolektívny odbor
( výtvarný odbor, literárno -dramatický odbor)
I. polrok 15€
II. polrok 15€
Spolu 30 € za školský rok

Ak žiak navštevuje iný kolektívny odbor, platba bude v sume 30€/ polrok.

Žiak sa môže prihlasovať a odhlasovať na štúdium len k septembru (I. školský polrok) a k februáru (II. školský polrok).