Školský poriadok

Základná umelecká škola Mošovce , zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základných škôl, ale aj pre deti materských a stredných škôl.
Poskytuje základné umelecké vzdelávanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na umelecké štúdia na konzervatória, odborné stredné a vysoké školy s pedagogickým alebo umeleckým zameraní.
Ak sa žiak prostredníctvom svojho zákonného zástupcu rozhodol študovať na našej škole je povinný dodržiavať a riadiť sa týmto školským poriadkom.

Čl.1
Práva a povinnosti detí a žiakov

1. Základné práva detí a žiakov ZUŠ sú zakotvené v právnej norme, ktorou Dohovor o právach dieťaťa a ďalších deklaráciách a dokumentoch o ochrane práv dieťaťa bez ohľadu na to, akej rasy, pohlavia, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia.
2. Žiak má právo na:
a) Výchovu a vzdelávanie v zdravom a bezpečnom prostredí
b) Zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému zdraviu
c) Úctu k svojej osobe, vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
d) Vlastný názor a základné práva
e) Otvorenú komunikáciu v duchu zásad humanity a tolerancie
f) Výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, nadaniu, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu s dodržaním psycho- hygienických zásad
g) Na primeraný výklad učiva, zrozumiteľne pretlmočenie diela
h) Na objektívne hodnotenie
i) Na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov
j) Informácie od pedagogických zamestnancov v otázkach týkajúcich sa jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, priebežného hodnotenia a zdôvodnenie hodnotenia jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov
k) Vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
l) Úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
m) Zúčastňovať sa mimo triednych a mimoškolských podujatí organizovaných školou a so súhlasom riaditeľky školy a informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka aj na regionálnych, celoštátnych alebo medzinárodných súťažiach.
n) Rovnoprávny prístup ku vzdelaniu
o) ) Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

3. Žiak je povinný:
a) Osvojovať si vedomosti a zručnosti, rozvíjať svoje schopnosti a pripravovať sa na úspešné ukončenie štúdia a tvorivú prácu v ďalšom živote
b) Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať
c) Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
d) Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy
e) Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie ustanovenia školského poriadku
f) Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
g) Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
h) Byť vhodne a čisto oblečený, upravený a dodržiavať základné hygienické návyky
i) Správať sa zdvorilo ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy, pri stretnutí ich pozdraviť „ Dobrý deň“
j) Dodržiavať zásady bezpečnosti v škole i na mimoškolských podujatiach, požiarnu a zdravotnú bezpečnosť a rešpektovať pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov v tejto oblasti
k) Stratu alebo krádež ihneď hlásiť triednemu učiteľovi, alebo učiteľovi vyučujúcemu v triede
l) Všímať si a brať na vedomie oznamy školy na vývesných tabuliach podpísané riaditeľkou školy a oznamy vyučujúcich na príslušných hodinách
m) Nepoužívať na vyučovaní a iných školských aktivitách mobil a iné veci, ktoré by mohli narušovať plynulý priebeh vyučovania v prípade porušenia tejto povinnosti, žiak je povinný po dobu vyučovania odovzdať mobil vyučujúcemu a vyzdvihnúť si ho po vyučovaní
n) Nenosiť do školy cenné veci a väčšiu sumu peňazí, za ich stratu škola nenesie žiadnu zodpovednosť
o) Nevyrušovať svojich spolužiakov, vyučujúcich a zamestnancov školy v priebehu vyučovania, hlavne ak má niektorá skupina voľno a zdržiava sa v priestoroch školy
p) Do administratívnych priestorov vstupovať podľa pokynov riaditeľky školy a vyučujúcich, rešpektovať pracovnú dobu vyučujúcich a ostatných zamestnancov školy
q) Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
r) Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.

4. Zákonný zástupca má právo :
a) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
b) Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
c) Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
d) Na poskytnutie odborno- poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
e) Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy
f) Vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
g) Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy

5. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
a) Vytvoriť pre dieťa podmienky na jeho prípravu na vyučovanie v škole a na plnenie školských povinností
b) Dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
c) Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby
d) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
e) Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
f) Oznámiť bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka, ak sa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
g) Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
h) ) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v predchádzajúcich dvoch odsekoch . ( f,g)

Čl.3
Prevádzka školy a vnútorný režim školy
Priestory školy sú v prevádzke v čase od 7:00 do 19:00 hod.
1. Vyučovanie v ZUŠ prebieha podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy.
2. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas a to najmenej 5 min na individuálne vyučovanie a najmenej 10 min. na skupinové vyučovanie.
3. Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh odevu. Žiak dbá o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby.
4. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa schválených učebných osnov, tematických plánov a školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé predmety
5. Vyučovanie v hudobnom odbore prebieha 2 krát týždenne . Vyučovacia hodina trvá 25 min a 45 min., alebo 35 min. a 35. min .V prípade potreby sa môžu vyučovacie hodiny spájať ( 1 krát týždenne- vyučovacia hodina trvá 70 min.) Hodiny sa spájajú len v prípade ak žiak nemôže navštevovať školu 2 krát týždenne, alebo kôli autobusovému spojeniu.
6. Vyučovacia hodina sa môže skrátiť v prípade zlého autobusového spojenia a len na písomné požiadanie zákonného zástupcu ( rodiča)
7. Vyučovanie v kolektívnom odbore ( výtvarný odbor LDO) prebieha spravidla 1 krát týždenne. Vyučovacie hodiny sú spojené do bloku 3 krát po 45 min.
8. Vyučovacie hodiny a neprítomnosť žiaka na vyučovaní sa zapisuje do triednej knihy a doklady o neprítomnosti ( ospravedlnenky) zbiera a uschováva triedny učiteľ. Prípadne rodičia môžu napísať ospravedlnenku do žiackej knižky v kolónke oznámenie školy rodičom.
9. Medzi vyučovacími hodinami sú prestávky, podľa schváleného rozvrhu hodín.
10. Žiak sa zúčastňuje aj na spoločne plánovaných školských činnostiach, akciách, exkurziách, výstavách ,koncertoch, ak predloží vyučujúcemu informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.
11. Žiak si svoje osobné veci odkladá do priestorov na to určených a pravidelne sa zúčastňuje na vyučovaní podľa schváleného rozvrhu hodín a rozvrhu učební, v ktorých sa vyučovanie predmetu koná.
12. Rodičia nevstupujú do priestorov učební, ale zdržiavajú sa vo vyhradených priestoroch- chodbách, kde počkajú svoje dieťa.
13. Vyučujúci so žiakmi na prvých hodinách skupinového vyučovania dohodne spôsob ako :
a) Udržiavať čistotu a poriadok v triede pred a po vyučovaní
b) Zabezpečiť oboznámenie žiakov s bezpečnostnými opatreniami v triede a PO
c) Zabezpečiť učebné pomôcky a iný potrebný materiál na vyučovanie
d) Komunikovať na vyučovacej hodine
e) Kedy sa budú hodnotiť a klasifikovať jednotlivé aktivity na vyučovaní
f) A akým spôsobom bude prebiehať vyučovanie predmetu a predloží svoje požiadavky.
14. Do jednotlivých učební vstupujú žiaci len v sprievode učiteľa
15. Počas vyučovania je žiak povinný správať sa v súlade s príslušnými normami správania sa, dodržuje nástupy na vyučovanie po prestávkach , riadi sa pokynmi vyučujúceho
16. Počas vyučovania žiak neopúšťa bezdôvodne priestory školy
17. Žiak sa v priestoroch školy zdržiava iba v čase svojho rozvrhu hodín, v čase nevyhnutne potrebnom na prípravu, resp. presun na jednotlivé predmety a počas podujatí organizovaných školou (nácviky, koncerty, tvorivé dielne a pod.). V tomto čase je nad žiakmi zabezpečený pedagogický dozor.
18. V čase prevádzky školy môže žiak požiadať o cvičenie vo voľných učebniach. Súhlas k cvičeniu vydáva riaditeľka školy, alebo jej zástupca, a to len po predchádzajúcej konzultácii s triednym učiteľom žiaka a s učiteľom, ktorý je zodpovedný za danú učebňu.
19. Nosenie cenných vecí, alebo vyššej finančnej hotovosti na vyučovanie sa neodporúča, nakoľko škola nepreberá zodpovednosť za ich stratu, alebo poškodenie. Ak je to potrebné, môže žiak požiadať o uloženie takejto veci počas svojho pobytu v škole triedneho učiteľa, ak s tým učiteľ súhlasí.
20. Ak potrebuje odísť počas vyučovania, môže tak urobiť len so súhlasom vyučujúceho a musí svoj odchod písomne podložiť ( návšteva lekára ) od zákonného zástupcu
21. Ak má žiak počas vyučovania osobné, zdravotné a iné problémy, oznámi to vyučujúci bezodkladne zákonnému zástupcovi žiaka a svojmu nadriadenému
22. Škola zabezpečí žiakovi prvú pomoc a oznámi to zákonnému zástupcovi.
23. Do priestorov školy je zakázané z bezpečnostných dôvodov vstupovať v kolieskových korčuliach, so skejtboardom, na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.
24. Žiaci majú zákaz fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich nesmú priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych opatrení.
25. . Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže.
26. Na náhradu škody spôsobenú stratou, alebo poškodením vecí má žiak právo iba v prípade, ak škoda vznikla počas vyučovacieho procesu a nebola zavinená nedbanlivosťou žiaka, alebo nedodržaním podmienok tohto školského poriadku.
27. Do budovy ZUŠ vstupujú len oprávnené osoby, t. j. zamestnanci, žiaci, rodičia a osoby sprevádzajúci svoje deti na vyučovanie, alebo na podujatia organizované školou a osoby, ktoré prichádzajú do budovy z pracovných dôvodov. Pohyb ostatných osôb v škole nie je povolený. Cudzím osobám nie je dovolené zdržiavať sa v učebniach počas vyučovacích hodín.
28. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, môžu byť vylúčení zo štúdia

Čl.4.
Evidencia a ospravedlňovanie žiakov
1. Rozvrh hodín schválený riaditeľkou školy je pre žiakov záväzný
2. Dochádzka žiaka je evidovaná v triednej knihe, triedny učiteľ je povinný viesť evidenciu prítomnosti, alebo neprítomnosti na každej hodine a u každého žiaka
3. Ak sa žiak nemôže dostaviť na vyučovanie, je povinný ospravedlniť sa podľa možnosti vopred (v prípade neplnoletého žiaka ospravedlňuje rodič), a to osobne, telefonicky, prípadne doložením lekárskeho potvrdenia, alebo písomného ospravedlnenia – podpisu rodiča v žiackej knižke v rubrike pre príslušný deň. Vyučujúci urobí o ospravedlnení záznam v triednej knihe, resp. žiackej knižke.
4. Ak žiak vynechá 3-krát po sebe vyučovaciu hodinu bez ospravedlnenia, je nutné písomne oboznámiť rodičov (zák. zástupcu). Pri vymeškaní polovice vyučovacích hodín z celkového počtu a z každého vyučovacieho predmetu za hodnotený školský rok (klasifikačné obdobie), žiak vykoná komisionálnu skúšku. Taktiež pri vymeškaní 10 neospravedlnených vyučovacích hodín za hodnotený školský rok (klasifikačné obdobie) žiak vykoná komisionálnu skúšku. Pri vymeškaní viac ako 10 neospravedlnených vyučovacích hodín, žiak môže byť vylúčený.
5. V kolektívnom vyučovaní ( výtvarný odbor, LDO) ak žiak vymešká po sebe 7 – krát vyučovacie hodiny žiak nebude klasifikovaný a vykoná komisionálnu skúšku.

Čl. 5.
Hodnotenie a klasifikácia žiaka

1. Pri hodnotení žiakov škola vychádza z metodického usmernenia č.21/2009.
2. Žiaci sa klasifikujú v jednotlivých predmetoch týmito stupňami:
1. Stupeň – výborný
2. Stupeň – chválitebný
3. Stupeň- uspokojivý
4. Stupeň – neuspokojivý
3. Pri klasifikácií sa hodnotí:
a) Celistvosť, presnosť , trvácnosť osvojených poznatkov
b) Kvalita a rozsah vedomostí
c) Schopnosť uplatňovať poznatky, zručnosti a návyky v praktickom prejave
d) Aktivita
4. Žiak je klasifikovaný najmenej dvakrát za pol rok
5. Klasifikácia sa eviduje v triednej knihe a v žiackej knižke
6. Komisionálne skúšky sa vykonávajú
a) Pri záverečnej skúške z hlavného predmetu
b) Pri zaradení do vyššieho ročníka na konci prvého polroka
c) Pri opravnej skúške
d) Pri skúške na zaradenie do rozšíreného štúdia
7. Skúšobná komisia pri komisionálnych skúškach je trojčlenná
8. Skúšobnú komisiu vymenúva riaditeľka školy
9. O vykonanej komisionálnej skúške sa vyhotovuje protokol
10. Žiak, ktorý je na konci II. Polroka klasifikovaný z niektorého predmetu okrem hlavného predmetu neuspokojivý, môže vykonať opravnú skúšku
11. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň letných prázdnin alebo v septembri, najneskôr do 15. septembra

Čl.6
Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia
Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.
Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednej knihy .
Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže škola na návrh triedneho učiteľa žiakovi
a) Pochvalu triednym učiteľom pred kolektívom žiakov s udelením diplomu za snahu, či konkrétnu aktivitu
b) Pochvalu riaditeľkou školy pred kolektívom žiakov a udelením diplomu
1. Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny
2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka škola ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku
3. Podľa závažnosti previnenia škola ukladá niektoré z opatrení a to:
a) Napomenutie triednym učiteľom ( za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú dochádzku a prípravu na vyučovanie) – informovať rodiča prostredníctvom žiackej knižky
b) Pokarhanie triedneho učiteľa ( za vymeškávanie hlavných predmetov, závažného porušenia školského poriadku) – po prerokovaní a schválení pedagogickou radou a informovať rodiča prostredníctvom žiackej knižky
c) Pokarhanie riaditeľkou školy – po prerokovaní a schválení pedagogickou radou, predvolaní a pohovorom so zákonnými zástupcami žiaka, o čom sa spisuje písomný záznam, ktorý sa zakladá do osobného spisu žiaka.

Čl. 7.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov – školné

1. Žiak sa stáva riadnym žiakom školy na základe doručeného alebo osobne prevzatého rozhodnutia o prijatí zákonným zástupcom žiaka ,alebo plnoletým žiakov, či dospelou osobou, a po úhrade príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom- školného.
2. Výška príspevku je : Individuálny odbor ( hudobný odbor) 20 € na I. polrok
20 € na II. Polrok
Spolu 40 € na celý školský rok
Kolektívny odbor ( výtvarný odbor, LDO) 10 € na I. polrok
10€ na II. Polrok
Spolu 20€ na celý školský rok
3. Termín úhrady školného za I. polrok 30. október daného školského roka
4. Termín úhrady školného za II. polrok 30. marca daného školského roka
5. Školné je paušálne a vracia sa iba pri dlhodobej neprítomnosti žiaka, na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu
6. Za dlhodobú absenciu sa považuje absencia žiaka v minimálnom trvaní šiestich týždňov. V takom prípade je nutné upovedomiť triedneho učiteľa, alebo vedenie školy.
7. Žiak sa môže prihlásiť a odhlásiť na štúdium len k I polroku ( september) a k II. Polroku ( február)

Čl.8.
Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov a ich ochrana pred sociopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

1.Každý zamestnanec školy má povinnosť dbať na ochranu osobnosti žiaka, a na ochranu jeho osobných údajov. Pred nástupom na štúdium rodič podpisuje prihlášku, ktorej súčasťou je informovaný súhlas s poskytnutím tých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre identifikáciu žiaka a kontakt so zákonnými zástupcami. Ostatné údaje rodič, resp. žiak nie je povinný poskytovať
2. Škola má povinnosť dbať na ochranu žiaka pred vplyvmi, ktoré by mohli ohroziť jeho mravný vývoj.
3. V budove školy a jej bezprostrednom okolí platí zákaz fajčenia, požívania alkoholu, alebo iných návykových látok. Tento zákaz sa vzťahuje tak na žiakov, ako aj zamestnancov školy. V prípade podozrenia z požitia alkoholu, alebo návykových látok je riaditeľka školy oprávnená požiadať technika BOZP o vykonanie dychovej skúšky. V prípade pozitívneho nálezu ide o hrubé porušenie tohto poriadku, resp. pracovného poriadku pre zamestnancov a riaditeľka školy postupuje v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi.
4. Vo vzájomnom vzťahu so spolužiakmi nesmie žiak uplatňovať násilie, šikanovanie a ďalšie prejavy diskriminácie, či neznášanlivosti
5. Učitelia počas vyučovania a počas mimoškolských aktivít nad žiakmi vykonávajú pedagogický dozor, ktorého úlohou je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy. Každý žiak je povinný rešpektovať pokyny vyučujúceho, alebo pedagóga, ktorý vykonáva dozor, aby svojim správaním neohrozil zdravie a bezpečnosť svoju, alebo iných osôb.
6. Riaditeľka školy v rámci prevencie ochrany zdravia a bezpečnosti pravidelne vykonávajú, alebo odborne zabezpečujú prehliadky priestorov školy a zariadení, s ktorými žiaci a zamestnanci prichádzajú do kontaktu. Ak by napriek tomu vznikla akákoľvek porucha, alebo nastala okolnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb v objekte školy, alebo pri mimoškolských podujatiach, je povinnosťou učiteľa, ktorý vykonáva pedagogický dozor urobiť okamžité opatrenia na elimináciu rizika (prerušiť činnosť, opustiť miestnosť a pod.) a informovať o tom priameho nadriadeného zamestnanca.
7. Žiak bez dozoru pedagóga nesmie manipulovať s nástrojmi, s technikou, elektrickými zariadeniami, ostrými predmetmi, chemikáliami, alebo horľavinami.
8. V prípade potreby evakuácie z objektu školy odborne vyškolení určení zamestnanci školy organizujú odchod osôb z budovy podľa vypracovaného evakuačného plánu, ktorý je sprístupnený na všetkých chodbách budovy. Žiaci sú v takejto situácii povinní bezpodmienečne dodržiavať pokyny učiteľov vykonávajúcich nad nimi pedagogický dozor.

Čl. 9
Nariadenia školy
1.Pedagogický zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy školy.
2. Pedagogický zamestnanec je povinný riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a zaradenia do kariérového stupňa a kariérovej pozície, ktorou bol poverený.
3.Každú zmenu rozvrhu hodín, či priestoru na vyučovanie vyučujúci alebo triedny učiteľ bezodkladne ohlási vedeniu školy.
4.Každú zmenu, či neprítomnosť v práci je pedagogický zamestnanec povinný hlásiť včas riaditeľke školy s patričným odôvodnením.
5.Počas pracovnej doby môže pedagogický zamestnanec opustiť budovu školy len s vedomím priameho nadriadeného alebo riaditeľky školy.
6.Presun pedagogického zamestnanca na miesto výkonu práce sa nepovažuje za pracovnú cestu ak je v súlade s rozvrhom hodín vyučujúceho alebo naň nastupuje zamestnanec priamo z domácej adresy.
7.Pedagogický zamestnanec je povinný dbať na estetickú, hygienickú a bezpečnú úpravu svojej triedy.
8.Pedagogický zamestnanec je povinný poznať a riadiť sa Pracovným poriadkom ZUŠ.
9.Každý pedagogický zamestnanec je povinný rešpektovať svojho priameho nadriadeného a vykonať pokyny ním nariadené ak sú v súlade s platnými právnymi predpismi
10.Každý zamestnanec je povinný zúčastňovať sa na poradách, na ktoré ho pozve riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky, alebo predseda umeleckej rady alebo vedúci predmetovej komisie.
11.Pedagogický zamestnanec je povinný sledovať oznamy na úradnej tabuli alebo oznamovacej tabuli v zborovni a riadiť sa ich informáciami, pokynmi a úlohami
12.Rada školy sa stretáva podľa štatútu a plánu práce rady školy a v prípade potreby na vyzvanie riaditeľky školy.
13.Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne: / pri neuhradení školného žiak nebude odučený/
14.Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže len zákonný zástupca prostredníctvom písomnej žiadosti. Zákonný zástupca žiaka uvedie dôvod odhlásenia:
a) z vážnych rodinných dôvodov
b) zo zdravotných dôvodov
c) z dôvodu odsťahovania sa
d) z dôvodu problematického dochádzania a pod.
15.Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka k 31. januáru a k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom riaditeľky školy maximálne na jeden školský rok.
16.Žiak môže byť opätovne zaradený do štúdia aj po prerušení štúdia.
17.Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi hlavného predmetu, prípadne riaditeľke školy.
18.Všetci zamestnanci sú povinní:
a) prácu vykonávať osobne, podľa pracovnej zmluvy a náplne práce v určenom čase,
b) pracovať riadne, plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi,
c) udržiavať poriadok na svojom pracovisku,
d) oznamovať bezprostredne nadriadenému zamestnancovi nedostatky a poruchy, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, k poškodeniu majetku a podľa možností sa zúčastní na ich odstránení,
d) nepožívať alkohol ani iné omamné látky na pracovisku, nenastupovať do práce pod ich vplyvom a dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku,
e) ihneď oznámiť zmeny súvisiace so zmenami v osobných pomeroch (sobáš, zmena bydliska, rozvod a pod.), ktoré majú význam pre nemocenské poistenie, sociálne poistenie a ďalšie.
f) byť 15 min. pred začatím vyučovacieho procesu na pracovisku a odchádzať z neho až po jeho skončení. Bez súhlasu vedenia zamestnanec nesmie opustiť školu predčasne. Tento čas sa ráta ako zameškaný pracovný čas.
g) pracovať nadčas, ak mu riaditeľka školy prácu nadčas nariadila vopred,
h) dodržiavať právne predpisy na zabezpečenie bezpečnosti pri práci,
ch) zodpovedať sa za škodu, ktorú spôsobia porušením či nesplnením si povinností, prípadne úmyselným konaním,
i) zabezpečiť prvú pomoc žiakovi alebo zamestnancovi okamžite ako sa dozvie, alebo je svedkom školského či pracovného úrazu, ihneď upovedomí riaditeľku školy,
k) zaujímať sa o pohyb cudzích osôb v priestoroch pracoviska, prípadne ich usmerniť a odviesť na miesto určenia; predchádzať tým najmä možným krádežiam, či iným rušivým momentom pri vyučovaní,
l) pri riešení konkrétnych otázok vychádzať z právnych predpisov a vnútorných predpisov, rešpektovať Zákonník práce, Pracovný poriadok školy, Organizačný poriadok školy, Prevádzkový poriadok školy, Školský poriadok a ostatné súvisiace predpisy.
19.Počas pracovnej doby je zakázané prijímať návštevy cudzích osôb a rodinných príslušníkov.
20.V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.
21.Rozvrh hodín je každý učiteľ povinný zostaviť v súlade s platnými rámcovými učebnými plánmi ŠVP ZUŠ vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade, ak žiak z vážnych dôvodov nemôže dodržať časovú dotáciu danej vyučovacej hodiny, alebo navštevovať príslušný ročník, je každý učiteľ povinný vyžiadať si písomné stanovisko zákonného zástupcu a predložiť ho riaditeľke školy na schválenie.

Čl. 10
Záverečné ustanoveni

1. So Školským poriadkom ZUŠ oboznámia triedni učitelia všetkých žiakov na začiatku školského roka, resp. pri nástupe na štúdium, o čom sú povinní vykonať zápis v triednej knihe, resp. žiackej knižke.
2. Školský poriadok bude umiestnený na viditeľnom mieste na chodbe ZUŠ.
3. Školský poriadok ZUŠ bol prerokovaný dňa …………….. pedagogickou radou a Radou školy.

V Mošovciach dňa :

Mgr. Katarína Záborská DiS.art
Zástupkyňa riaditeľky