Poslanie a vlastné ciele školy

Poslaním našej školy je:
Umožniť žiakovi získať vzdelanie ( základné poznatky, schopnosti a zručnosti) v zmysle školského zákona.
Rozvíjať emocionálnu stránku žiakov. Vytvárať priaznivé podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov, kvalitne ich pripravovať na ďalšie vzdelávanie v umeleckých odboroch. Rozširovať umelecké cítenie žiakov a snažiť sa ho aplikovať do bežného života.
Vlastné ciele školy:
1. Rozvíjať emocionálnu inteligenciu
Pestovať v žiakoch zmysel pre dobro a krásu. Vedieť vyjadriť svoje pocity, zvládať negatívne emócie. Budovať v žiakoch hodnotový systém a obrany schopnosť voči tlaku z reklamy, gýču, preferencií materiálnych hodnôt. Usmerňovať žiakov k vyšším duchovným hodnotám.
2. Rozvíjať sociálno- komunikačné spôsobilosti
Aby žiaci získali schopnosť prezentovať sa pred verejnosťou. Vedeli sa kultivovane a primerane vyjadrovať, vystupovať a komunikovať.
Budovali v kolektívnych odboroch a predmetoch dobré priateľské vzťahy, aby žiaci vedeli navzájom komunikovať, rešpektovať sa.
3. Spolupráca ZUŠ s okolitými Základnými školami, obcami a kultúrnymi centrami.