Prerušenie štúdia v ZUŠ

Prerušenie štúdia v ZUŠ

Vážení rodičia,

ak máte záujem o prerušenie štúdia Vášho dieťaťa, prosíme vyplniť tlačivo ZUŠ – Prerušenie výučby 2021

Počas mimoriadnej situácie a nariadeného dištančného vyučovania z dôvodu šírenia koronavírusu, môže zákonný zástupca žiaka ZUŠ v Mošovciach požiadať o mimoriadne prerušenie štúdia z dôvodu, že rodičom ani ich deťom forma dištančného umeleckého vzdelávania nevyhovuje (a pôvodne boli prihlásení na prezenčnú formu vzdelávania). Štúdium môže byť prerušené pri dodržaní týchto pravidiel:

  • prerušenie štúdia je platné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplnení formulára,
  • prerušenie štúdia je možné 1-krát za školský rok,
  • pokiaľ prerušenie nepresiahne 2 – 3 mesiace, môže žiak v štúdiu pokračovať aj s riadnou školskou administráciou, t.j. bude klasifikovaný a bude mu umožnené ročník absolvovať bez konania postupovej skúšky,
  • pokiaľ prerušenie presiahne viac ako 3-5 mesiacov, môže žiak v štúdiu pokračovať na základe vykonania postupovej/komisionálnej skúšky  do vyššieho ročníka,
  • počas prerušenia štúdia sa školné neplatí za každý nezapočatý študijný mesiac, dieťa však nie je odhlásené zo systému školy ako jeho žiak,
  • pri prerušení štúdia na viac ako 5 mesiacov, žiak nemusí byť odhlásený zo ZUŠ, avšak ročník bude musieť absolvovať znovu.