Zmena poplatkov pre 2.polrok šk.roka 2020/2021

Zmena poplatkov pre 2.polrok šk.roka 2020/2021

Poplatky ZUŠ

 

Základná umelecká škola, organizačná zložka Spojenej školy

 

Zmena výšky príspevku od 2. polroka šk. r. 2020/2021 na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

 

je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Mošovce č. 3/2017 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a dodatkov.

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce sa v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na tomto

dodatku k VZN obce Mošovce o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl

a školských zariadení. ( https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=1459608 )

 

Výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach schválená od 01. 02. 2021

Výtvarný odbor Hudobný odbor Literárno-dramatický odbor
Prípravné štúdium 3€/mes.

15€/pol.roč.

5€/mes.

25€/pol.roč.

3€/mes.

15€/pol.roč.

Základné štúdium I. stupeň 3€/mes.

15€/pol.roč.

5€/mes.

25€/pol.roč.

3€/mes.

15€/pol.roč.

Základné štúdium II. stupeň 3€/mes.

15€/pol.roč.

5€/mes.

25€/pol.roč.

3€/mes.

15€/pol.roč.

 

Ak sa žiak odhlási k 31. januáru (k polroku) musí byť uhradený celý I. polrok.

Súrodencom navštevujúcim ZUŠ sa termín platby môže posúdiť individuálne.

V prípade záujmu o štúdium v treťom odbore je žiak oslobodený od príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.

Platbu školného je možné uhradiť bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou

  • termín úhrady školného za I. polrok 31. október daného školského roka.
  • termín úhrady školného za II. polrok 31. marca daného školského roka.

Číslo účtu IBAN: SK10 5600 000 0062 3910 8002

V Mošovciach, 01. 02. 2021                                                                        Mgr. art. Tomáš Tomkuljak
zástupca riaditeľky školy